కలకత్తా : 'ప్రస్తుత వ్యవస్థను మార్చడానికి పోరాడుతున్న శక్తులు-ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు'    అంశంపై రాష్ట్ర సెమినార్