నివాళిసి.పి.ఐ. [ఎం-ఎల్] రాష్ట్ర నాయకుడు కామ్రేడ్ యుద్దనపూడి సోనీకి విప్లవ

జోహార్లు