నిబద్ధ కమ్యూనిస్టు, సిపిఐ(ఎం-ఎల్‌) గుంటూరుజిల్లా నాయకులు కా॥ జగ్గారపు సుబ్బారావుకు జోహార్లు

 

సంస్మరించుకుందాం: ఉపాధ్యాయ ఉద్యమ సీనియర్‌ నాయకులు కా॥ పరమేశ్వరరావుకు జోహార్లు