నివాళి కామ్రేడ్ తుఫాయిల్ అబ్బాస్ కు విప్లవ నివాళులు, కామ్రేడ్ సంతోష్ రాణాకు  విప్లవ జోహార్లు