సిపిఐ(ఎం`ఎల్‌) ప్రజాపంథా తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్‌ డి.వి.కె.కు జోహార్లు