నివాళి :కామ్రేడ్ సి.వి. కీ; కామ్రేడ్ ఖుదన్ మల్లిక్ కూ; కామ్రేడ్ కొప్పుల కోటయ్య కు విప్లవ జోహార్లు