నివాళి  అవిశ్రాంత కలం యోధుడు కామ్రేడ్ నిర్మలానంద కు జోహార్లు, కామ్రేడ్ భాస్కర్ నంది కి జోహార్లు