మన్యంవీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజుకు అరుణారుణ జోహార్లు

కామ్రేడ్‌ రాగి సుబ్బారావుకు జోహార్లు