నివాళి కామ్రేడ్స్ నల్లాని స్వామీ రావు, రామన్న గౌడ్, బ్రహ్మానంద మాలిక్ లకు విప్లవ జోహార్లు