ప్రకటన :ప్రజలకు సి.పి.ఐ (ఎం-ఎల్) పిలుపు : బిజెపిని, ఆ పార్టీ మిత్రులను తిరస్కరించండి ....