ప్రకటన :లాంజిఘర్ కార్మిక,ప్రజానీకం పై క్రూర నిర్భంధాన్ని ఖండించండి