ప్రకటన : త్రిపురలో  బిజేపి సాగించిన ప్రతీఘాతుక, ఫాసిస్టు తరహా దాడులను ఖండించండి