కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం :

‘‘ఆల్‌ ఇండియా వర్కర్స్‌ అండ్‌ పెజెంట్స్‌ పార్టీ’’ రాజకీయ తీర్మానం

 

కమ్యూనిస్టు వ్యతిరేక విధానం, ఆధునిక సామ్రాజ్యవాదం యొక్క పచ్చి అభివృద్ధి నిరోధక సిద్ధాంతం -` ఎ.ఎం.రూమియాత్సవ్‌