ప్రకటన  : తెలంగాణ ఆర్ టి సి కార్మికుల సమ్మె ను వెంటనే పరిష్కరించాలి.