సంపాదకులు : పి. జస్వంత రావు                                 

32-13-26/1,
బొయపాటి మాధవ రావు వీధి.
మొగల్ రాజ పురం
విజయవాడ -520 010
ఆంద్ర ప్రదేశ్
సెల్   919440672603

editor : P.Jeswantha Rao

32-13-26/1

B.M.Rao Street

Moghalrajpuram

vijayawada 520010

AndhraPradesh

india

mobile : 91, 9440672603