ప్రకటన : ఉత్తరప్రదేశ్ హత్రాస్ ఘటన పై  రై.కూ.సం (అం.ప్ర) ఖండన

 

కేంద్ర ప్రభుత్వ రైతాంగ వ్యతిరేక చట్టాలను తిప్పికొట్టండి – ఏఐకెఎంకెఎస్ పిలుపు