కాll పి. జశ్వంత్ రావు సంస్మరణసభ

 

 కాll గురువారెడ్డి వర్ధంతి సభ

 

కాll  పూర్ణ సంస్మరణ సభ

తెలంగాణలో అమరుల వర్ధంతి సభలు

కాll  జెన్ని తిరుపతి వర్ధంతి సభ

కోరన్న, మంగన్నల వర్ధంతిసభ

 కాll కారం పార్వతి వర్ధంతి సభ