కా॥టి.ఎన్-మా విప్లవ జెండా

 

కవిత : కామ్రేడ్ కానుసన్యాల్ మరణం! - ఛాయరాజ్ 

 కవిత : విశ్వ వైతాళికుడు  -  జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి